Fische Fluppen Frikadellen
Fische Fluppen Frikadellen
83/100 -26avis
Par Friedemann Friese
Illustré par Maura Kalusky
2-15 10+ 60´
Fischers Fritz
Fischers Fritz
76/100 -5avis
Par Jurgen Heel
Illustré par Uschi Heusel
2-5 6+ 20´
Kleine Fische
Kleine Fische
67/100 -21avis
Par Peter Neugebauer
Illustré par Franz Vohwinkel
2-4 7+ 20´
Her mit dem fisch !
Her mit dem fisch !
69/100 -3avis
2-4 5+ 30´
Tempo kleine fische!
Tempo kleine fische!
68/100 -8avis
Par Günter Burkhardt
Illustré par Gabriela Silveira et W. Pepperle
2-6 3-7 15´
Frischfisch
Frischfisch
70/100 -11avis
Par Friedemann Friese
Illustré par Harald Lieske
2-5 12+ 45´
Fallout
Fallout
67/100 -10avis
Par Nathan Hajek et Andrew Fischer
1-4 14+ 150´
Fischerspiel
Fischerspiel
Par Richard Ulrich
Illustré par Petra Probst
2-6 5+ 30´
Runewars - le jeu de figurines
Runewars - le jeu de figurines
85/100 -9avis
Par Andrew Fischer
Illustré par Henning Ludvigsen
2 14+ 120´
Fischmarkt
Fischmarkt
3-5 10+ 45´